KHI TRUY CẬP VÀ GIAO DỊCH TRÊN Muathengay.vn, NGƯỜI DÙNG ĐÃ MẶC NHIÊN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ RA Ở ĐÂY. DO VẬY ĐỀ NGHỊ NGƯỜI DÙNG ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIẾP.

I/ Điều khoản chung

Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

Khi sử dụng Website https://Muathengay.vn/ Website, Người dùng đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây gọi tắt là Điều kiện Sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Người dùng nên thường xuyên kiểm tra lại Điều kiện Sử dụng. muathengay có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của Điều kiện Sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Người dùng vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Người dùng đã chấp thuận các thay đổi đó.

Điều chỉnh và sửa đổi

muathengay bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

Luật điều chỉnh

Điều kiện Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam.

II/ Tiêu chuẩn dịch vụ và điều kiện sử dụng hệ thống đặt hàng trực tuyến

Phạm vi áp dụng

Khi sử dụng website, Người dùng mặc nhiên đã chấp thuận và tuân thủ tất cả các chỉ dẫn, điều khoản, điều kiện và lưu ý đăng tải trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều kiện Sử dụng nêu ở đây. Nếu Người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào nêu trong Điều kiện Sử dụng, xin hãy DỪNG VIỆC SỬ DỤNG Website.

Điều kiện sử dụng tính năng đặt hàng trực tuyến

Tính năng đặt hàng trực tuyến trên Website chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Người dùng không được phép sửa đổi, sao chép, phổ biến, dịch chuyển, hiển thị, vận hành, nhân bản, công bố, nhượng quyền, tạo các liên kết, chuyển giao hoặc tổ chức kinh doanh từ các thông tin, phần mềm, sản phẩm hay dịch vụ có được từ tính năng mua hàng trực tuyến.

Tính năng mua hàng trực tuyến sẽ trợ giúp Người dùng tra cứu thông tin và hoàn tất các thao tác mua sản phẩm dịch vụ một cách hợp lệ. Tuy nhiên nếu lạm dụng tính năng này, Người dùng có thể sẽ bị từ chối truy cập hoặc sử dụng.

Người dùng phải khẳng định và bảo đảm rằng Người dùng đã đủ tuổi (nếu pháp luật có yêu cầu) khi sử dụng Website, đảm bảo việc tuân thủ Điều kiện Sử dụng nêu ra ở đây và có đủ quyền và năng lực theo quy định của pháp luật để thực thi các hành vi liên quan đến việc sử dụng Website. Người dùng chấp nhận chịu mọi nghĩa vụ và trách nhiệm đối với mọi hành vi sử dụng Website bằng tài khoản của Người dùng.

Quy định giá và các khoản phí

Tổng số tiền thanh toán đã bao gồm các thuế, phí người dùng phải trả.

Ngoài ra, muathengay không chịu trách nhiệm đối với các khoản phí có thể phát sinh theo chính sách của ngân hàng phát hành hoặc bên thứ ba khác có liên quan (nếu có).

Các quy định khác

Tất cả các sản phẩm được kinh doanh tại Muathengay.vn.vn phải được người bán cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho phép và tuân thủ đầy đủ tính pháp lý của sản phẩm, không thuộc các trường hợp mặt hàng cấm kinh doanh, cấm quảng cáo của pháp luật.

Người tiêu dùng tham gia giao dịch, mua bán trên Muathengay.vn được tự do trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của các bên.

Nghiêm cấm sử dụng

Người dùng không được phép sử dụng Website để đặt hàng trái phép, đặt khống với các thông tin giả mạo hoặc thiếu trung thực.

Người dùng không được phép:

  • Sử dụng Website cho các hành động trái pháp luật
  • Sử dụng Website gây cản trở đến sự truy cập và sử dụng dịch vụ này của người khác;
  • Sử dụng các phương tiện khác để giao dịch trực tuyến, thu thập thông tin bất hợp pháp thông qua Website .
  • muathengay bảo lưu quyền huỷ bỏ yêu cầu sử dụng Website của Người dùng mà không cần bất kỳ thông báo nào nếu thấy rằng Người dùng đang vi phạm, hoặc có thể sẽ vi phạm Điều khoản sử dụng này hoặc/và pháp luật.